ลาวแพน เดี่ยวจะเข้ ณ เรือนประภา


Duration = 20:10

Related Videos

Description

ธีรภัทร สินธุเดช ขับร้อง อมฤต หมื่นสีทา เดี่ยวลาวแพนถวายมือในงานไหว้ครูวิเศษดนตรี ปี๒๕๕๕ โดยมีอาจารย์หน่อง ช่วยประกอบจังหวะอย่างครึกครื้น
YouTube is the virtual owner of all videos. You can read Terms. Find "Your Content and Conduct" and read section C.